دادخواست مطالبه ثمن معامله (مراحل و شرایط مطالبه ثمن)

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
مطالبه ثمن معامله

دعوای مطالبه ثمن معامله به حدی اهمیت دارد که در دادگاه به عنوان یک دعوای واحد به آن می‌پردازند. در واقع زمانی که میان فروشنده و خریدار قراردادی بسته می‌شود، بنابر توافق طرفین، همان‌طور که فروشنده مکلف به تحویل مال به خریدار است، خریدار نیز ملزم به پرداخت ثمن معامله می‌شود. اما اگر خریدار به هر دلیلی از پرداخت ثمن معامله امتناع ورزید فروشنده می‌تواند از طریق اظهارنامه برای مطالبه ثمن معامله اقدام کند. در غیر این صورت با ارائه دادخواست مطالبه ثمن معامله به دادگاه می‌تواند برای احقاق حق خود اقدام نماید.

شرایط دادخواست الزام به مطالبه ثمن معامله

در صورتی که خواهان، دادخواست خود را به دادگاه مطرح کند باید

  • قراردادی میان خریدار و فروشنده نوشته شده باشد.
  • لازم است عدم پرداخت ثمن معامله اثبات شود.
  • نحوه پرداخت ثمن و مکان و زمان آن مشخص باشد و مشتری طبق این موارد ثمن را پرداخت نکرده باشد.

البته لازم است بدانید در صورت مشخص نکردن زمان مشخصی برای پرداخت ثمن معامله، فروشنده می‌تواند آن را به صورت عندالمطالبه و فوری بخواهد.

ماده قانونی ثمن معامله

طبق تبصره ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی:  “عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند”. پس پرداخت ثمن معامله، از الزامات مهم برای مشتری  است. از این رو طبق ماده 395 قانون در صورتی که خریدار یا همان مشتری از پرداخت ثمن معامله خودداری کند فروشنده می‌تواند بر اساس مقررات خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ یا از دادگاه الزام تادیه ثمن را بخواهد. همچنین طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده 390 و 391 قانون مرقوم نیز راجع به فروش مال غیر است، به طوری که اگر پس از دریافت ثمن، خریدار متوجه شود که مبیع (مال مورد نظر) مال دیگری بوده، فروشنده باید ثمن را به مشتری برگرداند. همچنین در صورت ناآگاهی مشتری، باید خسارات او را بپردازد و با توجه به کاهش ارزش ثمن و اثبات این موضوع نیز خسارات وارده را پرداخت کند.

مطالبه ثمن معامله با خسارت تأخیر تادیه

مطالبه خسارت تأخیر تادیه در صورت دیرکرد پرداخت ثمن از سوی خریدار به فروشنده است. اگر در قرارداد در این باره جریمه‌ای در نظر گرفته شده باشد که خریدار ملزم به پرداخت این خسارات خواهد بود. اما اگر جریمه‌ای در نظر گرفته نشده باشد، از موعد طرح دادخواست تا اجرای حکم الزام به پرداخت ثمن معامله، این خسارت مطابق با شاخص بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود.

خسارت تأخیر تادیه

پس اگر زمان زیادی از معامله گذشته باشد و نرخ ثمن با وجود تورم اختلاف زیادی داشته باشد، شما می‌توانید با کمک یک وکیل مطالبه وجه هم زمان با نوشتن دادخواست اولیه مطالبه ثمن معامله، خسارت تأخیر در تأدیه دین به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد را از دادگاه درخواست و مطالبه کنید. البته در صورتی می‌توان خسارت تأخیر در تادیه ثمن را بگیرد که مالش را به خریدار داده و مبیع متعلق حق دیگران باشد. پس اگر در قرارداد ذکر شده باشد که در صورت پرداخت ثمن مال یا ملک تحویل داده می‌شود، دادگاه دادخواست خسارت تأخیر در تادیه دین را رد می‌کند.

لایحه دفاعیه مطالبه ثمن معامله

لایحه دفاعی مطالبه ثمن معامله در صورتی است که خوانده بخواهد در مقابل دادخواستی که از او شده دفاع کند. از این رو می‌تواند در هنگام حضور در دادگاه، علیه تمامی موارد دفاع کند و آن‌ها را با مدارک قانونی به اثبات برساند.

نحوه اجرای رأی مطالبه ثمن معامله

پس از صدور رای قطعی مطالبه ثمن معامله و اجرائیه آن، خوانده ملزم است طی 10 روز مفاد آن را اجرا کند. در غیر این صورت اموال خوانده شناسایی و توقیف شده و پس از ارزش گذاری توسط کارشناس دادگستری، به فروش می‌رسند و مبلغ مورد نظر پرداخت می‌شود. اما اگر اموالی از وی در دسترس نباشد، طبق ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی، فرد خواهان می‌تواند درخواست حکم جلب خوانده را درخواست کند.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله

بسمه تعالی

خواهان: ………………..، فرزند: ………………..، به کد ملی: ……………..،

خوانده : …………………، فرزند: ………………..، به کد ملی: ……………..

خواسته : مطالبه ثمن معامله

دلایل و منضمات: تصویر مصدق مبایعه نامه تصویر مصدق سند مالکیت

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب ……………… فرزند …………… بر اساس مبایعه‌نامه عادی به شماره …………… در تاریخ …………… موضوع معامله را واقع در پلاک ثبتی……… بخش ……… واقع در………………… به آقای …………… به فروش رساندم و مبلغ ……………… ریال معادل ……………. تومان از طرف خریدار به اینجانب پرداخت گردید.

اینجانب تعهدات خود را انجام داده‌ اما متأسفانه خوانده علیرغم تعهد قید شده در بند……  مبایعه نامه و حلول وقت انجام آن، به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.

 فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی به خواست اینجانب و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله، خسارات و کلیه هزینه‌ی دادرسی به استناد مادتین 10، 219، 220، 1301 قانون مدنی و مادتین 197، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست.

با تشکر فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله به نرخ روز 

خواهان: ………………..، فرزند: ………………..، به کد ملی: ……………..،

خوانده : …………………، فرزند: ………………..، به کد ملی: ……………..،

وکیل: ………………………..

خواسته : مطالبه ثمن معامله

دلایل و منضمات: کپی مصدق مبایعه نامه – کپی مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ………….

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می‌رساند اینجانب ……………… فرزند …………… حسب مبایعه نامه عادی به شماره …………… در تاریخ …………… موضوع معامله را که واقع در پلاک ثبتی……… بخش ……… واقع در………………… به آقای …………… به فروش رساندم و مبلغ ……………… ریال معادل ……………. تومان بایت قسط اول معامله از جانب خریدار به اینجانب پرداخت گردیده است و اینجانب تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ و ملک را تحویل خریدار نموده‌ام اما متأسفانه خوانده علیرغم تعهد قید شده در بند……  مبایعه نامه و فرارسیدن اجل انجام تعهد و علی‌رغم مراجعات مکرر اینجانب حاضر به قبول و اجرای تعهدات قراردادی خود نیست.

فلذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه‌ی دادرسی مورد استدعاست.

سخن پایانی

ارائه دادخواست مطالبه ثمن معامله و پیگیری پرونده‌های مالی در این زمینه نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد تا بتوان به حقوق خود دست یافت. از این رو اگر شما هم می‌خواهید پرونده‌های حقوقی خود را از جمله طرح دعوای مطالبه ثمن معامله را زیر نظر بهترین و باتجربه ترین وکلا پیگیری کنید می‌توانید با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی گروه وکلا ایران دادگستر تماس بگیرید.

در واقع دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر گروه وکلای ایران دادگستر ، خدمات قبول وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه‌های مختلفی چون امور ملکی، امور ثبتی، قرارداد پیمانکاری، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و … را زیر نظر بهترین وکلای پایه یک دادگستری ارائه می‌دهد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *