لایحه دفاعیه پرونده اعلام توقف ورشکستگی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه پرونده اعلام توقف ورشکستگی

لایحه دفاعیه پرونده اعلام توقف ورشکستگی، توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر توقف فعالیت‌های مالی و اعلام ورشکستگی پاسخ دهد. این لایحه شامل دلایل و مستنداتی است که نشان می‌دهد شرکت یا فرد هنوز قادر به پرداخت دیون و ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود است یا اینکه شرایط و شواهد موجود به نحوی است که اعلام ورشکستگی نادرست یا بی‌اساس است.

لایحه دفاعیه پرونده اعلام توقف ورشکستگی و تعیین مدیر تصفیه

بسمه تعالی

به تاریخ بیست و نهم تیرماه هزار و سیصد و نود و دو در وقت فوق‌العاده کلاسه ۸۹۰۲۸۱ شعبه اول دادگاه حقوقی …… حسب نامه معاون محترم قضائی دادگستری استان …… تحت نظر قرار دارد ملاحظه می‌گردد. آقای حق به وکالت از آقای م. دادخواستی به طرفیت شرکت کشت صنعت …… (سهامی عام) به مدیر عاملی ع. به خواسته صدور حکم بر اعلام توقف ورشکستگی شرکت خوانده و تعیین مدیر تصفیه تقدیم دادگستری نموده.

و به شعبه اول حقوقی ارجاع و تحت کلاسه ۱/٨٨/۴۴۵ ثبت وقت رسیدگی به تاریخ …… تعیین حضوراً به وکیل ابلاغ و برای خوانده اخطاریه ارسال گردیده و در مورخه …… به شرکت الصاق گردیده است.

در جلسه مورخه …… وکیل خواهان حضور داشته و خوانده حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم ننموده است.

دادگاه در تصمیم خویش اشعار داشته با توجه به محتویات پرونده و مدارک ارائه شده وکیل خواهان استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک …… دایره اجرائیات (در خصوص اعلام وضعیت اجرایی پرونده مطروحه در آن دایره به کلاسه ١۴٩٨/۶۵۵١ ۱۷۸۱۱۱۹۸۳ و ش٨۴٠١٨۰۴ و ٣٢١۶۵٠ را نموده) که پس از پاسخ اداره ثبت به شماره و …… پاسخ داده آقای ‌ی. آقای م. به استناد چند فقره چک علیه شرکت تقاضای صدور اجرائیه نموده،

که اجرائیه کلاسه ۵۵٨ش در این واحد کلاسه ٨۴ و ۱۰ و …… ابلاغ و مراتب به بستانکار اعلام و بستانکار تقاضای بازداشت اموال شرکت …… را نموده با بررسی به عمل آمده مشخص گردیده‌اموال مذکور به موجب سند رهنی …… و …… دفتر ۲۱ در رهن بانک سپه به مدیریت شعب …… که قبلاً بازداشت گردیده است.

فلذا از بازداشت اموال خودداری گردیده سپس دادگاه دستور تعیین وقت به تاریخ …… ساعت …… صبح را تعیین و اخطاریه شرکت در مورخه …… الصاق گردیده است، که در جلسه مورخه …… طرفین حضور نیافته و لایحه‌ای هم نداده و دادگاه در تصمیم خویش اعلام داشته تا اداره ثبت اسناد تصویری از اساسنامه شرکت خوانده را جهت بهره برداری به دادگاه ارسال نماید.

پس از وصول اساسنامه شرکت در مورخه …… دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی جهت ملاحظه پاسخ استعلام صادر که وقت رسیدگی به تاریخ …… ساعت 30/10 تعیین طرفین دعوت که اخطاریه شرکت در مورخه …… به شرکت الصاق گردیده که در جلسه مورخه …… طرفین حضور نیافتند البته لایحه‌ای از سوی وکیل خواهان در مورخه …… واصل و ضمن پرونده گردیده است.

و دادگاه بدون ارجاع به کارشناس طی دادنامه شماره ٩۴٠ مورخه …… حکم به ورشکستگی شرکت خوانده صادر و در خصوص تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر و رسیدگی به‌امور شرکتها (وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکتها به اداره‌امور ورشکستگی واگذار و محول می‌نماید، که رأی صادره غیابی و قابل تجدید نظر خواهی است.

رأی دادگاه به شرکت در مورخه …… تجدیدنظرخواهی الصاق گردیده در مورخه …… شرکت …… به مدیر عامل ع. ق. تقاضای واخاهی نموده و دادگاه واخواه را جهت پرداخت هزینه واخواهی به انضمام دلیل مدیریت اخطار نموده که به علت عدم رفع نقص در مورخ …… قرار رد دادخواست صادر نموده این قرار در مورخ …… به شرکت الصاق گردیده است.

دادگاه در مورخ …… طی دادنامه شماره ١۶۶ به کلاسه …… رأی اصلاحی صادر و دادگاه آقای على ب مدیر تصفیه و آقای حطریک به عنوان عضو ناظر انتخاب تا نسبت به اداره‌امور اموال وصول مطالبات و دیون شرکت صادر نموده و این رأی اصلاحی به طرفین ابلاغ و رأی ورشکستگی مورخ …… در روزنامه رسالت سرپرستی استان …… انتشار گردیده،

و اصل آن ضمیمه پرونده گردیده و رأی ورشکستگی برای مدیر عامل در مورخ …… به برادر مخاطب هادی ق. ابلاغ گردیده در مورخه …… مدیر تصفیه حاضر شده و مراتب توسط دادگاه به وی ابلاغ و جهت صورت برداری اموال منقول و غیر منقول شرکت نموده پس از پاسخ مدیر تصفیه و پس از پاسخ کلانتری اشعار داشته نگهبان شرکت اجازه ورود را به شرکت نداده،

که باید با بانک سرپرستی هماهنگی شود دادگاه در مورخ …… تقاضای استعلام از دایره سرپرستی بانک سپه …… نموده که در پاسخ بانک سپه اعلام داشته کلیه عرصه و اعیان و ماشین‌آلات و غیره در رهن این بانک بوده و در اثر عملیات اجرایی به تملک این بانک درآمدهاست در مورخه …… آقای س. ا. به عنوان سهامدار شرکت تقاضای کپی از چکها و عملیات اجرایی نموده است.

در مورخ …… شرکت کشت و صنعت …… به مدیر عاملی ع. نسبت به دادنامه غیابی ۱۶۶- …… موضوع پرونده کلاسه ۱۶۴/٨۵ شعبه یک تقاضای واخواهی نموده دادگاه دستور آخرین تغییرات شرکت واخواه را از اداره ثبت شرکتها استعلام نموده که در پاسخ اداره ثبت به شماره ١٨٩۴ مورخ …… اعلام داشته به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره …… آقایان ع.۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و س. ا. به سمت نایب رئیس و خانم ن. پ. به سمت عضو هیئت مدیره و ع. ق. به سمت مدیر عامل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیده.

و دادگاه در تصمیم مورخ …… از واخواه دلایل نمایندگی از سوی هیئت مدیره و پرداخت هزینه واخواهی را صادر نموده که اخطاریه در مورخ …… به شرکت الصاق گردیده که از پرداخت هزینه واخواهی و پیوست نمودن دلایل تعیین گردیده که اخطاریه شرکت به تاریخ …… به شرکت الصاق گردیده و به آقای ع. ا. با توجه به این که در زندان بوده …… به نامبرده ابلاغ گردیده و دادگاه با توجه به اقدامات صورت گرفته طی دادنامه به شماره ۶٢۴ مورخ …… ضمن رد واخواه دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید نموده رأی دادگاه در مورخ …… به آقای ع. ا. ا ابلاغ گردیده و به شرکت مورخ …… الصاق گردید.

آقای ع. ا. در مورخ …… نسبت به رأی صادره تقاضای تجدید نظرخواهی نمود و در مورخ …… آقای ن. ر. به وکالت از شرکت …… وکالت نموده است.

پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی و تبادل لایحه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس ازدادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی به تاریخ …… تعیین و طرفین را دعوت نموده و اخطاریه شرکت به تاریخ ۸۷/۲/۲۱ به خادم شرکت آقای ع. خ. ابلاغ گردیده پس از رسیدگیهای لازمه دادگاه محترم تجدیدنظر وقت رسیدگی …… جهت اخذ پیرامون مشکلات مستندات ارائه شده صادر نموده که اخطاریه شرکت …… به خادم شرکت ا. ع. ابلاغ گردیده است.

دادگاه تجدید نظر دستور قرار اجرای امر به کارشناس صادر نموده و آقای م. ص. به عنوان کارشناس انتخاب نموده که پس از پرداخت هزینه کارشناسی توسط وکیل واخواه البته اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به شرکت در مورخ …… به خادم شرکت ع. ابلاغ گردیده است.

کارشناس جهت انجام کارشناسی دعوت و مراتب کارشناسی به تاریخ …… به کارشناس ابلاغ گردیده و کارشناس طی لایحه مورخه …… اعلام داشته در تاریخ …… به شرکت مزبور واقع در شرکت صنعتی …… مراجعه و با حضور تجدید نظرخواه از تأسیسات کارخانه و ماشین‌آلات آن بازدید سطحی به عمل آمده ولی دفاتر و اسناد مالی شرکت بنا به اظهارات تجدید نظرخواه در شرکت وجود نداشت و با توجه به تماس تلفنی آقای ب. مدیر تصفیه شرکت:

  • اولاً؛ دفاتر و اسناد مالی تحویل ایشان نشده است و
  • ثانیاً از نظر عملیات تصفیه تاکنون هیچ گونه اقدامی به عمل نیامده است و کارشناس از دادگاه تقاضا نموده که طبق دفاتر و اسناد شرکت را تحویل اینجانب نمایند.

که دادگاه به طرفین و وکیل اخطار نموده تا دفاتر و اسناد مال شرکت را ارائه نمایند که وکیل واخواه طی لایحه‌ای فقط مدارک قرارداد مورخه ۸۷/۲۱۹- …… را تقدیم نموده و آقای ی. م. طی لایحه اعلام داشته اسناد و دفاتر قانونی شرکت در اختیار حسابدار و مدیر عامل شرکت بوده و بنده هیچگونه اطلاع و دسترسی به دفاتر ندارم دادگاه در تصمیم مورخ …… اشعار نموده توجه به این که پیرامون دفاتر این دادگاه موفق به اخذ آن نشده است.

آنچه پیرامون صدور حکم ورشکستگی و اثبات آن باقی می‌نمایند. چکهای برگشتی شرکت است و دادگاه محترم تجدید نظر بدون کارشناسی به استناد پرونده کلاسه …… دادنامه که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر …… در تأیید دادنامه …… شعبه اول دادگاه عمومی متضمن رد ادعای تجدید نظرخواه به ابطال عملیات اجرائی موضوع؛ درخواست اجرای در ید تجدیدنظر خوانده با استدلال به این که چکها به همراه حقوق متصوره به ی. م. انتقال یافته؛ موجبی برای نقض دادنامه معترض عنه باقی نمی‌‌ماند.

طی دادنامه ۸۸۰۹۹۷۱۷۱۰0100314 مورخ …… با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه‌ای را تأیید نموده و دادنامه به طرفین و مدیر تصفیه ابلاغ گردیده و با توجه به لایحه خواهان اشعار داشته در مورخ …… دادگاه در تصمیم خویش اعلام داشته و تقاضای مهروموم اموال شرکت نموده که دادگاه تجدید نظر به این مورد اشاره ننموده پرونده جهت رعایت مقررات ۳۰۹ مدنی جهت صدور رأى تصحیحی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارسال گردیده و دادگاه تجدیدنظر تصمیم مورخ …… اعلام داشته نظر به این که؛

  • اولاً؛ موضوع از مصادیق ۳۰۹ آیین دادرسی مدنی نیز تا موقع صدور رأی اصلاحی باشد.
  • ثانیاً پیرامون موضوع مهروموم اظهار نظری ننموده از طرفی تجدید شرکت رو …… بوده نه متقاضی ورشکستگی
  • ثالثاً؛ با صدور رأی قطعی اقدامات اجرایی با مقررات ۴٣٣ قانون تجارت منافاتی ندارد.

سپس دادگاه بدوی طی شماره دادنامه ۸۸۰۹۹۷۱۷۴۲۰۰۰۵۷۸ مورخ …… به قوت خود باقی است. رأی صادره به طرفین ابلاغ …… به نگهبان شرکت ابلاغ گردید هم چون وکیل شرکت هم …… ابلاغ گردیده و در مورخ…… آقای ع. ا. نسبت به دادنامه اعتراض نموده با توجه به این که نامبرده دلیل مدیریت و اساسنامه و نسبت به پرداخت هزینه نظر خواهی اقدام ننموده اخطاریه رفع نقص صادر و در مورخ …… به نگهبان شرکت ابلاغ با توجه به این که شرکت خوانده نسبت به نقص رأى اقدام ننموده دادگاه طی دادنامه ۸۹۰۹۹۷۱۷۴۲۰۰۰۶۴

مورخه …… قرار رد تجدید نظر خواهی صادر نموده و این دادنامه …… به نگهبان شرکت ابلاغ گردیده است و آقای ع. ا. طی لایحه‌ای در مورخ اعلام داشته به علت تعطیلی محل کار و عدم حضور اینجانب در کارخانه کلیه اخطاریه و ابلاغیه آدرس …… ارسال گردد.

دادگاه با توجه به درخواست خواهان مدیر تصفیه را جهت مهروموم دعوت نموده است، که پس از در این هنگام بانک سپه …… دادخواستی به طرفیت ی. م. و شرکت …… به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۸۸۰۰۵۷۸- …… شعبه حقوقی …… موضوع پرونده کلاسه بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی مهروموم اموال کارخانه در مورخه دادگاه نموده،

و تحت کلاسه ۸۹۰۹۸۸۱۱۰۰ طی دادنامه به شماره ۸۹۰۹۹۷۱۷۴۲۰۰۰۲۱۳ مورخ …… قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارسال نموده و دادگاه تجدید نظر ۸۹۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۰۵۰۸ مورخ …… قرار عدم صلاحیت به دادگستری …… نموده پرونده در …… به این دادگاه واصل و در خصوص دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مهر کارخانه بر حسب قانون ۳۱۹ مدنی مستلزم اخذ تأمین معترض بانک سپه می‌باشد،

که دادگاه اعلام خواهان جهت پرداخت خسارت احتمالی اخطار و همچنین وقت رسیدگی به …… ساعت ۱۰ صبح تعیین اخطاریه به شرکت در مورخ …… نگهبان شرکت ابلاغ گردیده پس از رسیدگیهای لازمه دادگاه طی دادنامه به شماره ۸۹۰۹۹۷۱۷۴۲۰۰۵۲۳- . ….. ضمن نقض دادنامه شماره ۵٧٨٨٨ صادره از شعبه اول حقوقی …… موضوع پرونده کلاسه حقوقی ۴۵٣٨٨١ که‌امر به مهروموم اموال شرکت صادر گردیده بود،

به لحاظ مالکیت خواهان معترض شرکت رو …… حکم به رد دعوی آقای ی م. مبنی بر درخواست مهروموم شرکت صادر هم چنین درخواست دیگر خواهان معترض ثالث مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی دادنامه مورد اعتراض حقوقی با توجه به این که بانک سپه طی فیش ارائه شده به شماره و مورخ …… مبلغ 000/000/150 ریال تحت عنوان خسارت احتمالی به حساب دادگستری واریز نموده؛

دستور توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی نسبت به دادخواست اعتراض ثالث صادر نموده این دادنامه برای طرفین ارسال در مورخه ۸۹/۱۰/۲۱ به شرکت ابلاغ گردیده آقای ی. در مورخ …… نسبت به دادنامه فوق‌الذکر اعتراض نموده،

پس از تبادل لایحه به دادگاه تجدید نظر استان …… ارسال و شعبه اول دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۰۱۱۰ مورخ …… ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده بانک سپه استان …… به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۵۷۸۸۸ صادر نموده دادنامه به طرفین ابلاغ گردیده دادگاه مدیر تصفیه را جهت مهروموم دعوت و پس از هماهنگی با کلانتری اموال شرکت مهروموم گردیده،

جهت مهر و موم اعزام که با توجه به این که در گزارش اعلام داشته مال جهت توقیف و مهروموم وجود ندارد تا توقیف شود به لحاظ انتقال به بانک سپه اقدامی نگردیده است. دادگاه در تصمیم مورخه ۹۰/۶/۸ تقاضای استعلام از بانک سپه جهت ارائه مدارک تملک شرکت …… به آن بانک را و با ذکر تاریخ و رونوشت به این دادگاه ارائه نمایند.

که در پاسخ اعلام داشته با توجه به کارخانه …… از سوی شرکت سهامی کشت و صنعتی …… استان …… به علت فقدان سابقه ثبتی محل کارخانه به نام این بانک تنظیم گردیده و دال مالکیت این بانک بر کارخانه مذکور می‌باشد، و دادگاه در مورخه …… از اداره ثبت اسناد و املاک اموال منقول و نیز مدارکی دال بر تحویل و انتقال شرکت و خود شرکت به بانک سپه و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد را به دادگاه ارسال نماید،

با توجه به پاسخ اداره ثبت که تاکنون شرکت به تحویل نشده، با صدور حکم بر مهم و موم شرکت ورشکسته …… دادگاه اعلام داشته طی شرح کلانتری اعلام نسبت به مهروموم شرکت در معیت مدیر تصفیه و ناظر اقدام نماید، از صورت جلسه مهروموم خواهان پرونده تقاضای ادامه عملیات مدیر تصفیه را خواستار شده و همچنین آقای ع. ا. طی لایحه‌ای آدرس خویش را …… تلفن …… اعلام داشته در مورخ …… مدیر تصفیه استعفا خویش را اعلام نموده و تاریخ …… دادگاه آقایان د ت. به عنوان مدیر تصفیه و آقای الف. عضو انتخاب گردیده است.

پرونده به جهت امور تصفیه واگذار در حال انجام مقررات تصفیه می‌باشد، و بیش این قبال انعکاس باشد. حکایت دیگری ندارد علی ایحال با توجه به محتویات پرونده و این که؛

  • اولاً؛ تجهیزاء شرکت تاکنون به تملک بانک سپه در نیامده است و
  • ثانیاً این که صدور حکم ورشکستگی زمانی صادر شود که بدهی شرکت پیش از دارایی آن باشد، که این موضوع در کارشناسی و ارزیابی سرمایه شرکت سپس تطبیق آن با بدهی شرکت شخص شود.

که در پرونده حاضر متأسفانه علیرغم صدور کارشناسی از سوی دادگاه محترم تجدید نظر این امر (کارشناس) محقق شده است. لذا بنظر میرسد حقوق معترضین(سهامداران شرکت) تضییع شده در نتیجه صدور رأی به شکستگی شرکت …… بدون انجام موارد مذکور خلاف بیّن شرع و قانون ون بوده است.

باکمال الحترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *