لایحه دفاعیه مطالبه طلب ناشی از قرارداد

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه مطالبه طلب ناشی از قرارداد

لایحه دفاعیه مطالبه طلب ناشی از قرارداد، یک سند است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم پرداخت طلب قراردادی پاسخ دهد. در واقع هدف از ارائه چنین لایحه ای، دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای رد یا کاهش ادعاهای مالی خواهان است.

لایحه دفاعیه مطالبه طلب ناشی از قرارداد

موضوع؛ درخواست صدور رأی وحدت رو به مستنداً به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩۴ به شرح متن؛

با اهداء سلام و ادای احترام؛

از شعبه‌های …… شورای حل اختلاف شهرستان …… محاکمه کلاسه سند …… دادگاه حقوقی شهرستان …… در خصوص مواد ٣۴- ٣٢ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۹ لایحه استدلال کانون و کلا دادگستری مصوب ۱۳۳۳ موضوع قراردادهای خصوصی وکالت و الزام وکلاء به ارائه قرارداد متمم و یا خصوصی وکالت به هنگام اعلام وکالت،

و همچنین در این خصوص از شعبه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر استانهای تهران بزرگ با محاکم بدوی و شورا و حل اختلاف شهرستان ……. در موضوع مشابه آرای متعاقب و متضاد صادر گردیده و از مصادیق واقعی موضوع ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری و مصوب ١٣٩۴ می‌باشد.

بدین شرح که از سوی شعبه ۵٩ دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره ۶٠٧ مورخ …… که رأی شماره ۹۲۰۹۱۸ مورخ …… شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی استان تهران بزرگ نقض گردیده و همچنین شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران بزرگ به موجب به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶٩۵۰۱۰۲۸ مورخ …… که دادنامه شماره ۹۱۰۸۷۴ مورخ …… شعبه ٣۶ دادگاه حقوقی تهران بزرگ را نقض نموده و مراجع تجدید نظر استان تهران برای قراردادهای خصوصی وکالت اعتبار قائل و حکم دادگاه بدوی نقض و حکم محکومیت صادر نمودند.

همچنین شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان …… به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۰۹۷۷۱۷۲۲۱۰۰۱۷۷ مورخ …… رای قراردادهای خصوصی اعتبار قائل و حکم محکومیت صادر نموده و شعبه ۴ دادگاه حقوقی …… به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۶٣٠٠٠٠۵٩٣ مورخ …… که دادنامه شماره ۹۰۶۹۹۷۱۷۲۰۹۰۰٧٣۶ مورخ …… شعبه ۹ شورای حل اختلاف …… را نقض کرده،

و دعوی را وارد و حکم پرداخت حق الوکاله به استناد قرارداد خصوصی وکالت صادر شده صحیح و منطبق با قانون و استنادات و استدلالهای شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان …… دارد و در حالی که شعبه 9 دادگاه حقوقی شهرستان …… به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۹۰۰۰۰۸۹۱ مورخ …… که دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۲۰۹۰۰۰۰۱۱ مورخ …… شعبه ۹ شورای حل اختلاف اعتبار قرارداد خصوص وکالت دعوی نادیده و دعوی رد و مردود دانسته،

با انضمام آرای صادره در پرونده‌هایی که شرح آن در ذیل به استحضار می‌رسد، تقاضای طرح موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعا می‌باشد.

در پایان این درخواست به رد استدلال شعبه‌های ۹ شورای حل اختلاف و شعبه نهم دادگاه حقوقی …… که در موضوع مشابه خلاف دادنامه‌های صادره از شعبه‌های ۵٩۵٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بزرگ و شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دادگاه و 4 حقوقی …… رفتار و دعاوی مطروحه به استناد قرارداد خصوصی وکالت را به خاطر پیوست نبودن به هنگام وکالت مردود شناختند مراتب به استحضار رسانده می‌شود،

و همچنین به بیان استدلال و استنادات و جهات قانونی دایر بر این که قرارداد متمم یا خصوصی وکالت دایر بر مطالبه طلب ناشی از این قراردادها دعوی آن قانونی قابلیت استماع دارد و این که وکیل به لحاظ قانونی تکلیف ندارد که به هنگام اعلام وکالت قرارداد متمم یا خصوصی را که همزمان و متعاقب و مؤخر از وکالت نامه منعقد می‌شود. پیوست وکالت نامه نماید. به استحضار عالیجنابان و قضات محترم دیوان عالی کشور می‌رسد نسبت به بذل عنایت مورد استدعا می‌باشد.

شرح کامل پرونده‌ها و آراء متهافت صادره

۱. از ناحیه اینجانب دایر بر مطالبه طلب به استناد قرار خصوصی وکالت در پرونده کلاسه ٩۶٠٣٢۶ شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان …… به طرفیت آقای ر. ح. دعوی طرح می‌شود.

رونوشت دادخواست (پیوست ۱) این شعبه فقط در حد مبلغ ۲ میلیون ریال مندرج در وکالت نامه شماره ۰۹۷۴۵٨٨ ۹۷۴۸۷ مورخ …… رونوشت وکالت نامه (پیوست ۲) دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۷۲۰۹۰۰۷۳۶ مورخ …… حکم محکومیت خوانده آقای ر. ح. را صادر رونوشت دادنامه (پیوست شماره ۳) در خصوص مبلغ ۸۰ میلیون ریال موضوع مطالبه حق الوکاله به استناد قرار خصوصی وکالت مورخ …… رونوشت قرارداد خصوصی (پیوست ۴) با این استدلال به استناد ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۳ قانون وکالت که قرارداد خصوصی وکالت ارائه نشده،

دعوی در این قسمت به بطلان آن حکم صادر می‌نماید، که تجدید نظر خواهی واقع و در شعبه ۴ دادگاه حقوقی …… تحت کلاسه ۹۷۰۰۰۸ تجدید نظر خواهی ثبت رونوشت دادخواست تجدید نظرخواهی و لایحه تقدیمی پیرو تجدیدنظرخواهی (پیوست ۵) این دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی استدلال شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان …… را در مردود و حکم به پذیرش تجدیدنظر خواهی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۶۳۰۰۵٩٣ مورخ …… و محکومیت آقای ر. ح. صادر می‌نماید. (رونوشت دادنامه پیوست شماره ۶) .

۲. از ناحیه اینجانب دایر بر مطالبه طلب به استناد قرار خصوصی وکالت در پرونده کلاسه ٩۶٠٣٢۵ شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان …… به طرفیت آقای ح. ق. دعوی طرح می‌شود.

(رونوشت دادخواست پیوست ۷) این شعبه فقط در حد مبلغ ۲ میلیون ریال مندرج در وکالت نامه شماره ٠٩٧۴۵۴ رونوشت وکالت نامه (پیوست شماره ۸) به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۲۰۹۰۰۰۱۱ مورخ …… حکم محکومیت خوانده آقای حق را صادر رونوشت دادنامه (پیوست شماره ۹) در خصوص مبلغ ۱۲میلیون ریال و مورد مطالبه به استناد قرارداد خصوصی وکالت مورخ …… رونوشت قرارداد خصوصی (پیوست ۱۰) شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان …… با این استدلال به استناد ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۳ چون قرارداد خصوصی وکالت ارائه نشده،

دعوی در این قیمت به بطلان آن حکم صادر می‌نماید، که مورد تجدید نظر خواهی واقع و در شعبه ۹ حقوقی …… تحت کلاسه ۹۷۰۲۸۳ تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد رونوشت دادخواست و لایحه تقدیمی پیرو تجدید نظرخواهی (پیوست ۱۱) تجدیدنظرخواهی اینجانب در این دادگاه ثبت بدون تشکیل جلسه رسیدگی استدلال شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان …… به استناد ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۳ مورد پذیرش و به رد تجدیدنظر خواهی و تأیید دادنامه شعبه ۹ شورای حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۹۰۰۰۸۹۱ مورخ …… حکم صادر می‌نماید. (رونوشت دادنامه پیوست شماره ۱۲)

۳. حسب محتویات پرونده کلاسه ٩۴٠۶٩٧ شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان …… از ناحیه همکار وکیل آقای هـ. ر. به استناد قرارداد خصوصی وکالت دعوی مطالبه به طرفیت آقای م. ز. حصار فرزند م. طرح می‌شود. این شعبه حکم محکومیت خوانده آقای م. ز. حصار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۷۲۲۱۰۰۱۷۷ مورخ …… به استناد قرار خصوصی وکالت مورخ …… را صادر (رونوشت دادنامه پیوست شماره ۱۳) دادنامه قطعی و حکم صادره اجراء می‌شود.

متعاقب آن شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان …… علیه وکیل آقای م.ر به موجب نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۱۷۲۲۱۰۰۳۳۳ مورخ …… به خاطر پیوست نکردن و عدم ارائه قرارداد متمم یا خصوصی وکالت در کانون وکلای دادگستری استان …… اعلام تخلف می‌نماید.

(رونوشت گزارش پیوست شماره ١۴) وکیل همکار در دادسرای کانون وکلای دادگستری استان …… در پرونده کلاسه ۹۵/۳۸ تحت تعقیب و با رسیدگی دادسرا انتظامی کانون وکلای دادگستری …… اعلام تخلف شعبه ۱۲ حل اختلاف شهرستان …… به موجب قرار شماره ۱۴٠ مورخ …… مردود می­شناسد و به برائت همکار حکم می‌شود. (رونوشت دفاعیه وکیل و قرار دادسرا پیوست شماره …)

۴. حسب محتویات پرونده شبه ٣۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از ناحیه خانم الف. خ. دایر بر مطالبه و استرداد مبلغ ۵۰ میلیون تومان مازاد بر حق الوکاله اعلام شده و عدم پذیرش قرارداد خصوصی وکالت در پرونده مزبور از ناحیه موکل پرونده طرح می‌شود.

شعبه ٣۶ دادگاه حقوقی تهران دعوی خواهان الف. دایر بر بی‌اعتبار بودن قرارداد خصوصی وکالت را می‌پذیرد و حکم محکومیت وکیل م. ش. و استرداد مازاد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به خواهان را به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۷۷۰۲۶٩٢۰١٠۴٨ مورخ …… صادر می‌نماید. (رونوشت دادنامه به پیوست شماره ١۶) که مورد تجدیدنظر خواهی وکیل م. ش. واقع در شعبه ۵٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار می‌گیرد.

تجدیدنظر خواهی در این دادگاه مورد پذیرش و حکم به ورود تجدیدنظر خواهی آقای وکیل صادره و دادنامه بدوی با پذیرش قرارداد خصوصی وکالت نقض می‌گردد. رونوشت دادنامه (پیوست شماره ۱۷)

۵. حسب محتویات پرونده شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره …… مورخ …… صادره از شعبه ۴٢٠ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید نظر خواهی می‌شود. دعوی تجدید نظر خواهی به موجب دادنامه شماره ۶٠٧ مورخ …… مورد پذیرش واقع می‌شود. دایر بر این که قرارداد خصوصی وکالت معتبر بوده و به استناد آن می‌توان مطالبه طلب داشته و این که وکلاء تکلیفی برای ارائه قرارداد خصوصی وکالت به هنگام اعلام وکالت نداشته.

با توجه به اینکه وکیل هم مالیات بر مشاغل پرداخت نکرده که تنها ضمانت اجرای تخلف از عدم الصاق تمبر به میزان تعرفه به موجب ماده ۱۰۳ قانون اخیرالذکر، عدم قبول وکالت در پرونده خواهد بود.

اختلاف شهرستان …… به موجب قرار شماره ١۴٠ مورخ …… مردود میشناسد، و به برائت همکار حکم می‌شود. رونوشت دفاعیه وکیل و قرار دادسرا (پیوست شماره 15).

۱. حسب محتویات پرونده شبه ٣۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از ناحیه خانم الف. خ. دایر بر مطالبه و استرداد مبلغ ۵۰ میلیون تومان مازاد بر حق الوکاله اعلام شده و عدم پذیرش قرارداد خصوصی وکالت در پرونده مزبور از ناحیه موکل پرونده طرح می‌شود.

شعبه ٣۶ دادگاه حقوقی تهران دعوی خواهان الف. خ. دایر بر بی‌اعتبار بودن قرارداد خصوصی وکالت را می‌پذیرد و حکم محکومیت وکیل م. ش. و استرداد مازاد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به خواهان را به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۷۷٠٢۶٩٢۰١٠۴٨ مورخ …… صادر می‌نماید.

رونوشت دادنامه به (پیوست شماره ١۶) که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل م. ش. واقع در شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار می‌گیرد تجدید نظرخواهی در این دادگاه مورد پذیرش و حکم ورود به تجدیدنظر خواهی آقای وکیل صادره و دادنامه بدوی با پذیرش قرارداد خصوصی وکالت نقض می‌گردد. رونوشت دادنامه (پیوست شماره ۱۷)

۲. حسب محتویات پرونده شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره …… مورخ …… صادره از شعبه ۴٢٠ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدید نظرخواهی می‌شود. دعوی تجدیدنظر خواهی به موجب دادنامه شماره ۶٠٧ مورخ …… مورد پذیرش واقع می‌شود. دایر بر این که قرارداد خصوصی وکالت معتبر بوده و به استناد آن می‌توان مطالبه طلب داشته و این که وکلاء تکلیفی برای ارائه قرارداد خصوصی وکالت به هنگام اعلام وکالت نداشته.

با توجه به اینکه وکیل هم مالیات بر مشاغل پرداخت نکرده که تنها ضمانت اجرای تخلف از عدم الصاق تمبر به میزان تعرفه به موجب ماده ۱۰۳ قانون اخیرالذکر، عدم قبول وکالت در پرونده خواهد بود.

در خصوص دریافت وجه علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله این موضوع زمانی تخلف محسوب می‌شود، که وکیل علاوه بر مبلغ مندرج در وکالت نامه یا قرارداد مالی جداگانه به موجب ماده ٣۴ قانون وکالت مبلغی مازاد توافق و قرارداد اخذ نموده باشد.

۱. در خصوص ماده ۳۲ قانون وکالت قرارداد حق الوکاله به موجب قرارداد وکالت نامه فرض بر این که مثلاً به میزان دو میلیون ریال تنظیم و مبادله شده که بعداً با توافق طرفین قرارداد دیگری تنظیم شده و جایگزین این قرارداد شود این قرارداد اخیر فی مابین طرفین لازم الاجرا می‌باشد؛

لذا از این جهت نیز دارای اعتبار بوده و به استناد ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله دادگستری مصوب ۸۵ ارائه وکالت نامه صرفاً جهت ابطال على الحساب تمبر مالیاتی خواهد بود، که ضمانت اجرای عدم ارائه آن در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدان اشاره شده است و از طرف دیگر دادگستری مأمور وصول مالیات نیست.

که تکلیف برای ارائه وکالت نامه در پرونده ایجاد نماید، و این که چگونه ممکن است. وکیلی که حق الوکاله دریافت نکرده مالیات آن را پرداخت نماید، و این تکلیف به مالایطاق است.

چگونه وکیل می‌تواند به وکالت نامه دست برده و مسئله متمم قرارداد را به وکالت نامه‌ی تقدیمی الحاق کنم؟

مگر نه این است، که مطابق ماده ۵۲۲ به بعد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات الحاق و قلم بردن در اسناد جعل محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد). چگونه چنین مسئله‌ی مهمی می‌توان نسبت به آن مداقه نداشت، و متأسفانه شعبه ۹ شورا حل اختلاف و شعبه ۹ دادگاه حقوقی شهرستان …… به آن مداقه نداشته و با استدلالهای به کار گرفته شده در صدور این آرای متهافت ایفاء نقش داشته.

بنا به مراتب همان طور که ملاحظه می‌شود. به شرح دادنامه‌های صادر شده تشتت و تهافت آراء محرز و مسلم می‌باشد. بر همین اساس با استناد به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری .آ.د. مصوب ١٣٩۴ طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را مورد استدعا می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *