لایحه دفاعیه مشروبات الکلی و مواد مخدر

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه مشروبات الکلی و مواد مخدر

لایحه دفاعیه مشروبات الکلی و مواد مخدر شامل دلایل، مستندات و توضیحاتی است که نشان می‌دهد متهم بی‌گناه است یا اینکه شرایط و شواهد موجود به نحوی است که او مستحق محکومیت نیست. هدف اصلی از ارائه این لایحه دفاع از حقوق قانونی متهم و تلاش برای کاهش یا رفع اتهامات مطرح‌شده است.

نگارش لایحه دفاعیه مشروبات الکلی و مواد مخدر

جناب آقای ف.

ریاست محترم دادگستری استان ……

با سلام و احترام

در این پرونده حسب اعطاء نمایندگی معاون محترم دادستان …… به مرجع انتظامی (پلیس مبارزه با مواد مخدر) مطابق صورت جلسه مورخ هشتم خردادماه سال نوددو، مقارن ساعت ۱۱:۳۰ وارد منزل آقای ع. خ. شدند و در بدو ورود مشاهده گردید ع. خ. با ع. خ. شلوار کردی و بدن برهنه داخل حیاط بوده و پس از ورود به اتاق مشاهده نمودند،

فردی به نام ه. ع. با شلوارک و پیراهن و خانمی به نام ف. که هیچ نسبتی با هم نداشتند با شلوارک کوتاه و سر برهنه و زیر پیراهن کنار همدیگر در یک اتاق در حال خواب بودند، که با ورود مأمورین خانم مذکور اظهار داشت من لخت هستم، و صبر کنید لباس بپوشم، در بازرسی از منزل هیچ گونه مواد مخدری کشف نگردید،

نامبردگان به علت نداشتن مدرک اثبات محرمیت و خلوت کردن، دستگیر و چهار دستگاه موتورسیکلت هندا کویر به علت نداشتن مدارک توقیف، حدود یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز، کشف و حدود یک لیتر در محل در حال مأموریت معدوم گردید. متهمین به همراه موتورسیکلت‌ها و مشروبات الکلی تحویل مأمورین کلانتری ۱۳ …… شدند در تحقیقات مرجع انتظامی آقای ع. خ. فرزند ح. اقرار نموده است، که مشروبات الکلی مکشوفه متعلق به ایشان می‌باشد،

و در آنجا سکونت دارد و هیچ نسبتی با خانم م. ندارد و یک بار سابقه استعمال مواد مخدر دارد و ه. ع. فرزند.م. عنوان نموده است، که هر چهار دستگاه موتورسیکلت متعلق به ایشان می‌باشد، و هیچ نسبتی با خانم ف..م. ندارد، متهمین با دستور قاضی کشیک تحویل پلیس امنیت اخلاقی استان می‌گردند و خانم ف. م. فرزند ع. اتهام رابطه نامشروع با آقایان ع. خ. و ه. ع. را قبول کرده است.

و در شعبه دوم دادیاری نیز ارتباط نامشروع با آقای خ. را اقرار نموده است و عنوان نموده است، که با آقای خ. دوست بوده است و آقای ع. خ. فرزند ه. م. در شعبه دوم دادیاری اقرار به ارتباط نامشروع با خانم ف. م. دارد و مشروبات الکلی را قبول کرده است، که متعلق به ایشان است و دائر نمودن مرکز فساد و فحشاء را نیز قبول کرده است و گفته است.

من هم توی اطاق بودم وقتی مأمورین در زدند من آمدم توی حیاط در را باز کردم و خانم زیر پتو بوده است. برای متهمین قرار تأمین کیفری صادر شد. (کفالت) و در خصوص ع. قرار وثیقه صادر به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان (بازداشتگاه) معرفی شد، و خانم ف. م. به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شد.

در خصوص متهمین موصوف قرار مجرمیت و کیفرخواست به شرح برگ ۳۰ و ۳۸ پرونده صادر شده است. پرونده در دادگاه در شعبه ۱۰۷ جزایی برای …… وقت رسیدگی تعیین و آقای ف. ت. با تنظیم و تحویل برگ وکالت نامه وارد پرونده و وکالت هر سه متهم را به عهده گرفته است و به لحاظ مرخصی بودن رئیس شعبه وقت رسیدگی تجدید و به تاریخ …… ساعت ٨:٣٠ تعیین وقت گردید،

در تاریخ فوق جلسه دادگاه به تصدی دادرس دادگاه تشکیل و متهمین در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و فقط وکیل ف.ت حاضر و از متهمین دفاع کرده است و دادرس محترم دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده است و متهمین

  • ع. خ. فرزند م. را به اتهامات ذیل؛
  • الف- دائر کردن مرکز فساد و فحشا به تحمل ده سال حبس تعزیری
  • ب- نگهداری یک لیتر مشروب دست ساز به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت
  • ج- رابطه نامشروع با خانم ف. م. به تحمل نودو نه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است.
  • م. ع. فرزند م. را به اتهام رابطه نامشروع با خانم ف. م. به نود و نه ضربه شلاق تعزیری
  • خانم ف. م. فرزند ع. را به اتهام رابطه نامشروع با آقای خ. و ع. به نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است.

با اعتراض وکیل متهمین پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدید استان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است، که با صدور دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۸۰۰۹۲۲ …… و ثبت شماره ۹۲۰۷۱۸- ۸ ت دادنامه شماره ٣۶٠- …… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی جزایی …… مورد رسیدگی قرار داده و با تذکر به وکیل درخصوص ابطال تمبر قانونی و ارجاع پرونده به دفتر دادگاه بدوی مجدداً با رسیدگی به پرونده مذکور در خصوص اتهام دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع اتهامی بند الف متهم ع. خ. که به تحمل ده سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده است،

با توجه به بند الف ماده ۶٣٩ قانون مجازات اسلامی سابق با این استدلال که این اتهام مستلزم استمرار عمل مرتکب و نوعاً کسب درآمد و ارتزاق و یا مقاصد سوء دیگری ایجاد چنین مرکزی می‌باشد، که در پرونده حاضر چنین امری از ناحیه ع. خ. متصور نمی‌‌باشد.

خصوصاً این که گفته شده که ع. خواهرزاده متهم ع. خ. بوده و این اقدام متهم خ. در چهارچوب قوّادی قابل پیگیری است، که چون دادسرا در کیفرخواست چنین جرمی را مطرح نکرده؛ لذا محکمه بدوی هم در راستای بند ج ماده ١۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلابی تکلیفی در مورد قوّادی نداشته است؛ لذا اعتراض وکیل را وارد و از جهت اتهام بند الف دادنامه بدوی را نقض و حکم به برائت خاموشی صادر کرده است.

در پاسخ به این استدلال باید گفت:

  • اولاً؛ قید استمرار و کسب درآمد در ماده قانونی و بندهای آن نیامده است و برداشت یک عده از حقوقدانان نمی‌‌تواند ماده را مقید نمایند.
  • ثانیاً؛ عنوان جرم نمی‌‌تواند قوادی باشد. زیرا بزه قوادی در ماده ٢۴٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن تعریف شده است و آن رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است. در غیر این صورت عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده ٢۴۴ این قانون است و عمل ارتکاب توسط متهمین این پرونده لواط یا زنا نبوده است. تا تحت عنوان قوادی تحت پیگرد قرار گیرند
  • و ثالثاً؛ دادگاه بدوی می‌تواند عنوان جرم را تغییر دهد در حالی که این کار را نکرده است. زیرا عمل ارتکاب از مصادیق قوادی نبوده است. تا دادگاه بدوی عنوان جرم را تغییر دهد و اعتراض وکیل در این قسمت وارد نمی‌‌باشد.

زیرا عنصر جرم سوءنیت عام است، که وجود داشته است و متهم هم به جرم خود اقرار نموده است و در خصوص رابطه نامشروع نیز رابطه دوستی              خود را با متهم پذیرفته است و ارتباط نامشروع خواهرزاده وی با متهم هم با توجه به اقرار آنان و تأیید متهم خ. مسجل است و متهم خ. حضور خود را            در اتاق قبل از حضور مأمورین اعلام نموده است.

علیهذا با توجه به مراتب و اقرار متهم خ. به اتهامات خود پذیرش تلویحی وکیل وی و صرفاً فقط استدعاى تبدیل مجازات متهم را به جزای نقدی نموده             است. خود مثبت جرائم انتسابی به متهم خ. می‌باشد. بر فرض بپذیریم که مجازات ده سال حبس برای متهم ع. به اتهام دایر کردن مرکز فساد و                 فحشاء شدید باشد. دادگاه تجدید می‌تواند آن را تخفیف و تقلیل و یا تبدیل به جزای نقدی نماید، و صدور حکم برائت متهم ع. با توجه به اقرار وی و               اظهارات سایر متهمین قابل توجیه نمی‌‌باشد.

با عنایت به شرح ماوقع صدور دادنامه ۹۲۰۹۹۷۱۷۱۰۸۰۱۰۶۲ مورخ …… شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان در نقض دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم ع. خ. به اتهام دائر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع برخلاف موازین شرع می‌باشد، و مراتب در اجرای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به حضور اعلام تا در خصوص آن اتخاذ تصمیم فرمایید.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *