لایحه دفاعیه اثبات وقوع بیع و ابطال سند

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه اثبات وقوع بیع و ابطال سند

لایحه دفاعیه اثبات وقوع بیع و ابطال سند بر اساس ارائه شواهد و مدارک مبنی بر انجام معامله و پرداخت وجه تهیه می‌شود. این لایحه مستندات مربوط به قرارداد بیع و همچنین دلایل و مدارک جعلی بودن یا نامعتبر بودن سند مورد بحث را به دادگاه ارائه می‌دهد. هدف اصلی این لایحه، اثبات قانونی بودن بیع و ابطال سند جعلی یا نامعتبر است.

 

 

 

تنظیم لایحه دفاعیه اثبات وقوع بیع و ابطال سند

رئیس محترم دادگستری کل استان ……

سلام علیکم

احتراماً؛ در کلاسه پرونده ۸۹۰۸۱۵/ شعبه پنجم حقوقی دادگستری .. دعوی تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه غ. ص. به طرفیت اینجانب نسبت به دادنامه شماره ٩٠/٣٨۵ صادره از شعبه دهم شورای حل اختلاف که نهایتاً برابر دادنامه شماره ٩١٠١۵٠٨ حکم بر اثبات وقوع عقد بیع

نسبت به زمینی به مساحت ٢۵٢ متر مربع و انتقال سند به صورت غیابی گردیده و این که واخواهی حقیر نیز نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۵۰۸ نیز نهایتاً برابر دادنامه شماره ۹۲۰۸۳۵ مورخه …… قابل قبول قرار نگرفته و این که ضمن رد واخواهی حقیر دادنامه واخواسته عیناً مورد تأیید قرار گرفته با عنایت به این که دادنامه صادره بر خلاف موازین و مقررات و برخلاف بیّن شرع مقدس اسلام اصدار گردیده؛ لذا در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه صادره شد.

یداً معترض بوده از حضور عالی مستنداً به ماده ۱۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای بررسی مجدد پرونده مورد استدعاست؛

قبل از ورود به ماهیت دوی ایرادات اساسی که بر پرونده وارد بوده و این ایرادات واقعاً اساسی و تأثیر گذار بوده که در رسیدگی شعبه محترم پنجم حقوقی مورد توجه قرار نگرفته آن است، که؛

 اولاً؛ رسیدگی به موضوع اثبات واقعه بیع و ابطال سند موضوعاتی هستند که در صلاحیت رسیدگی محاکم محترم دادگستری هستند نه شورای حل اختلاف از این حیث ایراد کلی بر رسیدگی شورای حل اختلاف به چنین موضوعاتی مهمی موجود بوده که مورد توجه قرار نگرفته است.

 ثانیاً؛ با توجه به این که تصمیم اتخاذ از ناحیه شعبه محترم دهم شورای حل اختلاف قرارداد دعوی بوده و از این حیث چون شعبه محترم پنجم حقوقی قرار رد دعوی اصداری را مطابق موازین قانونی تشخیص نداده بود. از این حیث شعبه محترم پنجم حقوقی استدلالی که در آن زمان داشته و قرار صادره را برابر موازین و مقررات قانونی تشخیص نداده از این منظر قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوی می‌بایست مجدداً به شعبه محترم دهم حقوقی شورای حل اختلاف اعاده می‌نمود که در رسیدگی صورت پذیرفته شعبه محترم پنجم حقوقی این که قرار رد دعوی صادره را منطبق با قانون ندانسته ولی خود آن شعبه مستقیماً وارد رسیدگی ماهیتی شده و بدون اعاده پرونده به شعبه شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ماهوی، حکم بر اثبات و ابطال سند و انتقال سند را صادر نموده است، که این تصمیم و این استدلال واقعه بیع از پایه واحد اشکال و قانونی است. از حضور عالی تقاضای توجه مورد استدعاست.

1- در خصوص پرونده اتفاقات عجیب و غریبی حادث شده و در نتیجه این اتفاقات حقوق اصلی و قانونی و شرعی ما به صورت کاملاً غیرقانونی و غیر شرعی تضییع گردیده از این حیث ضمن اعلام دقیق این موارد خواهشمند است. لااقل برای اندک دقایقی هم که شده، پرونده مورد اعتراض حقیر توسط آن مقام عادل و دلسوز مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

2- حقیر همان طوری که برابر محتویات پرونده نیز معروض داشتم این که ملک موضوع پرونده را از آقای ن با ثمن المعامله مشخص خریداری نمودم و این که بعد از پرداخت شدن ثمن سند مالکیت نیز برابر قانون بنام بنده انتقال یافت.

3- حقیر توضیح دادم این که فروشنده ملک به حقیر یعنی آقای ع.ن نیز این ملک را …… در تاریخ …… از مالک اصلی ملک یعنی آقای ر.ک خریداری نموده و بعد از پرداخت شدن ثمن المعامله مالکیت نیز به طریق قانونی به نام آقای ن از طرف آقای ک منتقل شده است.

4- هر چند که آقای غ. ص. در دادسرای شعبه پنجم حقوقی مدعی خرید ملک در حدود ۲۰ سال قبل از مالک اصلی ر.ک. شده و در واقع در کمال تعجب قاضی محترم شعبه پنجم حقوقی نیز به این ادعای وی ترتیب اثر داده و بر مبنای آن بیع نامه‌های منعقد فی مابین ر. ک. با آقای ن. و همچنین آقای ن. با اینجانب را باطل دانسته، این استدلال محکمه محترم پنجم حقوقی. به هیچ عنوان قانونی نیست، و در هنگام رسیدگی اصول و قواعد دادرسی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. با این شرح که؛

 اولاً؛ همان طوری که عرض کردم رسیدگی به موضوع در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نبوده است و به جهت وجود اختلاف در مالکیت از ناحیه طرفین دعوی این موضوع در صلاحیت اصلی رسیدگی مستقیم محاکم عمومی دادگستری می‌باشد، و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی‌‌باشد.

ثانیاً؛ قولنامه ابرازی از ناحیه غ. ص. که برابر آن ایشان مدعی خرید ملک ازریک شده به هیچ عنوان مورد قبول حقیر و حتی آقاین و حتی شخص ر.ک و بعد از فوت ایشان حتی مورد قبول وراث ر ک نمی‌‌باشد، و با وجود این که این بیع نامه شدیدا مورد انکار مالک اصلی و وراث وی و ایادی بعد خریداران اصلی قرار گرفته بود مشخص نشد. چرا و چگونه این موضوعات اصلی مورد توجه شعبه محترم پنجم حقوقی قرار نگرفت است.

 ثالثاً؛ در رسیدگی به اصالت مدرکیه مورد نظر بیع نامه مورد ادعای غ. ص. در تحقیقات انجام شده در شعبه محترم پنجم حقوقی صرفاً فقط یک نفر شاهد شهادت داده هر چند که به شهادت این شاهد نیز ایرادات بسیار زیادی وارد بوده و این که شهادت این شاهد نفس و شرح شهادت وی به صورت تمام و جزء به جزء جمله جمله به جمله قناعت وجدانی را در ثبوت واقعه بیع ادعایی وی بر نمی‌‌انگیزد مضافاً برابر قوانین آیین دادرسی شهادت یک شاهد به تنهایی کافی در اثبات خواسته وقوع بیع ادعایی غ. ص. با ر. ک. نمی‌‌باشد.

در این خصوص با وجود این که شهادت آن یک نفر شاهد هم کاملاً متزلزل بوده و ایرادات و شبهات فراوانی بر نفس شهادت وی وارد است. مشخص نیست. چرا شهادت متزلزل این تک نفر شاهد نیز مورد قبول شعبه پنجم حقوقی قرار گرفته است. چراکه برابر قانونی شهادت ۲ مرد عاقل و عادل احراز کننده خواسته می‌باشد. این در حالیست که شاهد مذکور معتاد بوده اعتیاد شدید به مواد مخدر نیز داراست.

مزیدا بر موارد فوق‌الذکر قولنامه ادعایی غ. ص. علاوه بر شاهد مذکور دارای مسجلین دیگری نیز بوده که در خصوص احراز واقعیت میبایست از دیگر مسجلین نیز به عنوان گواه تحقیق می‌شد، که واقعاً در موضوع چنین مهمی که بحث چند صد میلیون تومان در میان می‌باشد. چرا آقای م قاضی محترم صرفاً فقط از یک نفر شاهد تحقیق کرد و چرا شهادت متزلزل این شاهد را ملاک صدور حکم قرار داده و چرا از شهود دیگر تحقیق نکرد که این موضوع ایراد مهمی است و باید توجه می‌شد، که بدان توجهی نشد..

بناء علیهذا نظر به موارد موصوفی با عنایت به این که به علت سند مالکیت پیوست درخواست مالک قانونی در قانون دردفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد مالک میشناسد و از سوی خواسته اثبات واقعه بیع و با توجه به اختلاف در اصل واقع شدن بیع در چند زمان مختلف در نتیجه وجود اختلاف در مالکیت و از طرفی بحث ابطال سند قانوناً و شرعاً در صلاحیت محاکم محترم دادگستری است.

نه شورای حل اختلاف؛ و واقعاً علیرغم روشن بودن این قضیه مشخص نیست. چرا وکیل آقای غ. ص. چنین بحث‌های مهمی که در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگستری بوده را از ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح نموده است. با توجه به این که شهادت فقط یک نفر شاهد از موارد باطل کننده سند رسمی مالکیت نیست. از حضور عالی نظر به غیر شرعی بودن رأی صادره تقاضای بررسی مجدد پرونده جهت رسیدگی مجدد و جلوگیری از ضایع شدن حقوق قانونی و شرعی ام مورد استدعاست.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *