لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب، توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به ادعاهای مطرح‌شده در خصوص بدهی پاسخ دهد. این لایحه شواهدی است که نشان می‌دهد متهم به تعهدات مالی خود عمل کرده، بدهی را پرداخت کرده یا دلایل موجهی برای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت وجود دارد.

نگارش لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه طلب

ریاست محترم کل دادگستری استان ……

سلام علیکم؛

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند، آقای م. ز. طی عریضه‌ای به این حفا اعلام داشت در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۱۷۷۰۲۰۰۴٢٧ دادخواست اعتراض بنده نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۷۰۲۰۰۷۶۵ مورخ …… شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان …… ناچاراً توسط سیستم پست به دادگستری مذکور ارسال و در تاریخ …… در وقت قانونی به دفتر شعبه اول تحویل گردید.

متأسفانه اعتراض اینجانب در تاریخ …… به دفتر شعبه دوم داده شد، و به دلیل اتمام فرجه اعتراض ضرر دیگری متوجه حقیر گردید …؛ لذا تقاضای رسیدگی را از آن مقام استدعا دارم.‎

لذا با عنایت به درخواست مزبور پرونده توسط این حفا را از شعبه مذکور اخذ و مورد بررسی و خلاصه پرونده به شرح ذیل است. ص. م. فرزند ع. متولد ١٣۵۵ در تاریخ …… با تقدیم دادخواستی به طرفیت م. ز. تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان وجه نقد به انضمام کلیه خسارات و هزینه حق الوکاله را درخواست نمود، (تصویر پیوست)

دلیل خواهان کپی مصدق سند پرداخت مبلغ مذکور به شماره حساب خوانده به عنوان قرض ذکر گردیده است. مورخ …… در وقت رسیدگی شعبه دوم حقوقی دادگاه خوانده اظهار داشت؛ درست است، که پول به حساب اینجانب واریز شدم.

با عموی پسردایی­اش به نام ح. می­خواستند کاری انجام بدهند نامبرده گفت مبلغ ١۶ میلیون تومان را به پسر داییم بده، من ۱۰ الی ۱۲ روز دیگر پول را از آقای س. گرفتم به شما می­دهم من پول را در حضور پسردایی نامبرده به ح. ش. دادم. خودش قبول دارد که پول را بهش دادم، ولی ص. م. گفت پول را به ح. بده، ۱۰ روز بعد ص. م. پول را به حساب من واریز کرد. این فیش پرداختی مربوط به آن است.

خود آقای ح. ش. گواه است، که واریز این پول بابت چیست. در حضور تعدادی به نامهای ح. ع، ح. ش، خ. ش، فکر کنم الف. ح. هم بوده است. وکیل خواهان در همان جلسه اظهار داشت؛ «‌موکل اظهارات خوانده را قبول ندارد» قرا استماع شهود صادر شد. در جلسه دوم شعبه در تاریخ …… شهود خوانده حضور نیافتند و با منقلب شدن دعوا و انکار اظهارات خوانده از سوی خواهان، با قرار اتیان سوگند، خواهان از باب منکر سوگند یاد کرد.

که این مبلغ را دو سال پیش به آقای ز. قرض دادم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۰۲۰٠٧۶۵ مورخ …… به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود.

با توجه به محتویات پرونده نظر به اقرار صریح خوانده مبنی بر وجه و عدم اثبات ادعای خود …. خوانده را به پرداخت 160.000.000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید، و متذکر می‌گردد. خوانده از باب رجوع به اصل درخواست مبلغ پرداختی را از ثالث مطالبه نماید. …‎» (تصویر پیوست).

اخذ

تاریخ ثبت اعتراض تجدید نظر خواهی خوانده ز. (مورخ …… می‌باشد. تصویر پیوست) شعبه دوم عمومی حقوقی …… طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۷۰٢٠١٢۴۴ …… مقرر داشت نظر به این که خواهان علیرغم ابلاغ واقعی در خارج از مهلت قانونی نسبت به تجدید نظر خواهی اقدام ننموده است. مستنداً به تبصره ۲- ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی وی را صادر و اعلام نمود (تصویر پیوست)

زمانی طی لایحه‌ای اظهار داشت دادنامه‎» در تاریخ …… به اداره پست تحویل و اداره مزبور فردای آن روز در تاریخ …… اوراق را به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان …… تحویل داده بنابراین اعتراض اینجانب در وقت و فرجه مقرر قانونی صورت گرفته تصویر رسید پستی پاک نامه به مقصد دادگستری … با تاریخ …… ضم پرونده گردیده است. (تصویر پیوست). مدیر دفتر شعبه دوم کتباً اعلام نمود.

دادنامه ۹۱۰۷۶۵ در مورخ …… به زمانی ابلاغ واقعی گردیده و در تاریخ …… حسب بررسی به عمل آمده تحویل دفتر شعبه اول آقای ح. شد، که رسید آن توسط تجدیدنظرخواه ضمیمه شده و در مورخ …… تحویل دفتر شعبه دوم شد. در تاریخ …… رئیس محترم شعبه دوم حقوقی …… آقای ع. ذیل مرقومه مذکور دستور ارسال پرونده به شرح ذیل صادر نمود.

با توجه به اینکه برحسب رسید دفتر اعتراض ظرف موعد صورت گرفته؛ لذا پرونده جهت رسیدگی یا هرگونه تصمیم مقتضی به دادگاه محترم تجدید نظر ارسال گردد. (تصویر پیوست) پرونده با تصمیم دادگاه تجدید نظر ارسال گردید تجدید نظرخواه در دادخواست اعلام نمود؛ «‌دادنامه در تاریخ …… به رؤیت اینجانب رسید و بنده به دلیل عدم حضور در … آن را توسط پست در تاریخ …… ارسال و بسته پستی در تاریخ …… به شعبه واصل گردیده است؛

لذا نظر به ارسال اعتراض در فرجه قانونی و عدم توجه کافی کارمندان شعبه دوم تقاضای رسیدگی مجدد دارم. وکیل تجدیدنظر خوانده طی لایحه‌ای هدف تجدیدنظرخواه را اطاله دادرسی تلقی نمود. النهایه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۰۰۲۵ مورخ …… اعلام داشت؛

«…. نظر به این که تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد به دادگاه ارائه گردیده و صرف پست کردن دلیل و جواز رسیدگی نبوده و نامبرده ایراد مؤثری که موجبات بی‌اعتباری و از هم گسیختن دادنامه بدوی را ایجاب نماید. ارائه نداده دادنامه من حیث رعایت اصول و موازین قانونی صحیحاً صادر فاقد اشکال قانونی بوده و به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه نخستین تأیید می‌گردد. ..‎» (تصویر پیوست)

اظهار نظر با توجه به مجموع اوراق پرونده، اظهارات آقای م. ز. و اعلام کتبی مدیر دفتر شعبه دوم عمومی حقوقی شهرستان …… تصویر رسید تحویل اعتراض، مرقومه رئیس محترم اداره پست شهرستان …… (تصویر پیوست) محرز گردید دادنامه بدوی در تاریخ …… به خوانده (آقای ز.) ابلاغ و اعتراض نامبرده توسط اداره پست در تاریخ …… (داخل در مهلت تجدید نظر خواهی) به دفتر شعبه اول تقدیم که دفتر مذکو در تاریخ …… پس از انقضاء مهلت تجدید،

دفتر شعبه دوم تحویل داده است، به به نظر می‌رسد صرف نظر از ماهیت دعوا حق آقای م. ز. در خصوص اعتراض تجدید نظر خواهی رعایت نگردیده است مراتب جهت استحضار و صدور دستور ایفاد می‌گردد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *