لایحه دفاعیه اثبات مالکیت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه اثبات مالکیت

لایحه دفاعیه اثبات مالکیت توسط فرد یا نهادی که ادعای مالکیت بر یک ملک یا دارایی دارد، به دادگاه ارائه می‌شود. در این لایحه، دلایل حقوقی و مستندات لازم برای اثبات مالکیت قانونی بر ملک یا دارایی به‌طور مختصر بیان می‌شود. هدف از این لایحه، اثبات قانونی بودن ادعای مالکیت و رد ادعاهای مخالفان در دادگاه است. در ادامه نمونه ای از لایحه دفاعیه اثبات مالکیت را مشاهده می‌کنید.

لایحه دفاعیه اثبات مالکیت

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ……

سلام علیکم؛

احتراماً اینجانبان تجدیدنظر خواندگان در پرونده کلاسه …… شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی …… در مورد تجدیدنظر خواهی ……. با وکالت خانم ملیحه …… در خصوص به دادنامه شماره …… که وفق موازین شرعی و قانونی و عرفی قرار رد صادر گردیده است، به دلایل ذیل تقاضای ابرام دادنامه فوق‌الذکر و رد تجدیدنظر خواهی یاد شده مورد تقاضاست.

اولاً- در مورد مورخه …… اینجانبان …… طی لایحه‌ای چند ایراد شکلی را نسبت به دادخواست یاد شده مطرح که از آن جمله با توجه به گواهی حصر وراثت ارائه شده از ناحیه وکیل محترمه به کلاسه پرونده …… و دادنامه شماره …… تقدیم محترم دادگاه شده از آنجایی که مرحوم پدر بزرگمان …… زمان حین‌الفوت دارای ۹ ورثه از جمله یک همسر و هشت فرزند بوده و مرحوم مادرمان …… احد از ورثه آن مرحوم قرار داشته است.

یاد شده جهت اثبات مالکیت یک قطعه زمین که مدعی است طبق تقسیم نامه توافق شده از ناحیه کلیه ورثه به جز مادرمان از اموال مرحوم …… به ایشان به ارث رسیده طرف دعوی قرار ندادن دیگر ورثه آن مرحوم وجاهت شرعی و قانونی ندارد و می‌بایستی وکیل محترم ارشاد گردد تا جهت اثبات ادعای موکل خود همه ورثه …… را طرف دعوی قرار دهد.

چرا که مدعی است در تقسیم نامه با آنان به توافق رسیده است. قضات محترم ملاحظه می‌فرمایید بر مبنای همین ایراد شکلی اینجانبان بوده که دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقی …… (به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد)

اقدام به صدور رأی مبنی بر رد دادخواست خواهان را نموده‌اند، و اینکه وکیل محترم اعلام داشته که قاضی محترم شعبه …… دادگاه در جلسه رسیدگی نسبت به ایرادات خواندگان توضیحات لازم را نموده کذب محض است وکیل محترمه …… می‌داند.

پرونده‌های مطرح در قوه قضاییه مطالب نکته به نکته می‌بایستی در صورتجلسه دادگاه ذکر گردد عدم وجود اظهارات یاد شده در صورتجلسه دادگاه خود خواهی یاد شده وجاهت شرعی و قانونی و عرفی نداشته و محکوم به رد است تقاضای رد آن مورد استدعاست.

ثانیاً- در خصوص ادعای وکیل محترمه در مورد تقسیم نامه باید باستحضار برسانیم همانگونه که در پرونده هم مضبوط است و تصویر آن تقدیم دادگاه محترم شعبه پنجم حقوقی …… گردیده خواهان به همراه پنج ورثه دیگر طی دادخواستی در مورخه …… که به کلاسه پرونده ۷۶/۶۸۵ شعبه هشتم دادگاه حقوقی بهشهر ثبت گردیده بود، منکر تقسیم نامه مورد ادعای خود شده بودند.

که طی دادنامه شماره …… مورخه …… ادعای یاد شده و دیگر ورثه مبنی بر ابطال تقسیم نامه طی رأی مذکور قرار رد دعوی آنان صادر شده است لذا مورد استناد قراردادن تقسیم نامه مورد انکار وجاهت شرعی و قانونی و عرفی در این خصوص را هم نداشته و ندارد بنابراین با توجه به مراتب تقاضای ابرام دادنامه شماره …… مورخه …… و رد تجدید نظر خواهی بی‌اساس … …… با وکالت وکیل محترمه ایشان خانم ملیحه …… مـورد تقاضاست.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *