لایحه دفاعیه درخواست صدور رأی وحدت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه درخواست صدور رأی وحدت

لایحه دفاعیه درخواست صدور رأی وحدت، از طریق متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می‌شود تا به دادگاه عالی توضیح دهد که چرا صدور رأی وحدت رویه در یک موضوع خاص ضروری است. در ادامه نمونه ای از این لایحه را مشاهده می‌کنید.

نمونه لایحه دفاعیه درخواست صدور رأی وحدت

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با ادای سلام و ادای احترام؛

این درخواست اعتراض خواهان به تایید نظر خوانده به شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۱۰۹۴ مورخ …… در پرونده کلاسه ۹۷۰۸۵۹ را صادر نموده نسبت به دادنامه بدوی پیوست آرای صادره در پرونده‌هایی که شرح آن در ذیل به استحضار می‌رسد تقاضای رسیدگی از هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعا می‌باشد.

مقدمه

از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 19/05/۱۳۸۹ از طرح شعبه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص و مقررات ماده ۵۶ محکمه بدوی شعبه ۲ دادگاه حقوقی …… ،

و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان …… در خصوص تبصره ۱ ماده ۹ آن عهده دار رسیدگی به این نوع دعاوی بوده و مطابق آرای وحدت رویه فوق‌الاشعار همه اشخاصی اعم از دارنده سند اصلاحات اراضی و سند رسمی مالکیت و دارنده حکم قطعی اثبات مالکیت و فاقد هر یک از اینها و حتی صرف متصرف ملک به اعتراضهای آن رسیدگی گردیده و به بیش از صدها پرونده رسیدگی و در ماهیت حکم مقتضی صادر گردیده لازم به ذکر است،

که بند ۲ ماده آیین نامه اجرایی در سنوات گذشته دهه ۱۳۷۰- ۱۳۸۰ به تواتر ابطال آن تأکید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده رونوشت آرای فوق‌الذکر مزید اثبات آن می‌باشد. صدور دو فقره آرای و یا تصمیم متضاد قطعی و اخیرالصدور از شعبه اول و هفتم دادگاه تجدیدنظر از اسباب و مصادیق تشتت آراء و از علل طرح این درخواست می‌باشد.

شعبه‌های دوم دادگاه حقوقی شهرستان …… ، و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان موافق بودند و هستند و برابر آرای وحدت رویه هر شخصی می‌تواند صرف نظر از اشخاص تصریح شده در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه باطل شده نسبت به برگ تشخیص و اجرای مقررات اعتراض طرح و وفق تبصره ۱- ماده ۹- قانون افزایش بهره وری مصوب ۱۳۸۹ و به اعتراضها رسیدگی نمایند.

این که به استحضار رسید شعبه اول دادگاه تجدید نظر هم چنان با تبعیت از آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دعاوی اعتراض به برگ تشخیص رسیدگی می‌نماید.

در این خصوص فقط به یک نمونه از صدها پرونده‌هایی که در این شعبه رسیدگی گردیده و رسیدگی می‌شود. استناد می‌گردد. پرونده کلاسه ٩٧٠١۵۵ یکی از این موارد می‌باشد، که رسیدگی و صدور رأی آن به لحاظ زمانی با پرونده شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر تقارن زمانی دارد که شرح آن در ادامه به استحضار می‌رسد.

ولى اخیراً شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… این قاعده و توافق قانونی را بر هم زده و مخالف با طرح دعوی از ناحیه هر شخص بوده مخالفت و استناد این شعبه به بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۱۰٩۴ مورخ …… در پرونده کلاسه ۹۷۰۸۵۹ کاملاً محرز و مسلم است.

در پایان این لایحه و یا درخواست به بیان استدلال و جهات قانونی دایر بر این که هر شخص اعم از خریدار و فروشنده و یا متصرف و یا دارنده سند رسمی و فاقد آن و به استناد رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حتی دارنده استشهادیه محلی مجاز است،

که دعوی اعتراض به تشخیص و اجرای مقررات ماده ۲- قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و ماده ۵۶ قانون حفاظت مصوب ١٣۴٨ طرح نماید. به استحضار رسانده می‌شود.

مراتب تشریح هر یک از پرونده‌های و آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل؛

۱. آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب …… و اصلاحیه‌های بعدی بند ۲ از ماده یک آن به طور مکرر به موجب دادنامه‌های شماره ٢١- ٢٢- ۲۴٢٣ در کلاسه پرونده ٢/۵۶- ۶- ٧٢- ٧٢/٢١٩- …… و دادنامه‌های شماره ۱۰۱۰۹۰۱۰۳ مورخ …… در پرونده‌های کلاسه ۲۳۵/۷۲ ۶۷/۷۳- …… ۱۱۰/١٣ و دادنامه شماره مورخ …… در پرونده کلاسه ۹۹/۷۹ و دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ …… پرونده کلاسه ۱۰۹/۷۸ باطل گردیده؛

لذا دستگاه قضائی برای آرای باطله و همچنین آیین نامه‌های مخالف قانون و به طریق اولی باطل شده اعتباری قابل نبوده در در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۱۰۹۴ مورخ …… در کلاسه پرونده ۹۷۰۸۵۹ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۰۵۶۱۰۰۵۸۵ مورخ …… صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی- در کلاسه پرونده ۹۶۰۳۸۳ به استناد به بند ۲ ماده ۱ آیین نامه باطل شده نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر کرده.

۲. دلیل دیگر برای رد این استدلال که فقط اشخاص تصریح شده در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی می‌توانند نسبت به برگ تشخیص اعتراض داشته باشند رأی وحدت رویه شماره ١٧۶ مورخ …… در کلاسه پرونده …… می‌باشد. سازمان جنگلها و مراتع کشور دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ٨۶/١/٢٩۴۵٩ مورخ …… را صادر می‌نماید. در بند ۲2 ناظر بر این بوده که اشخاصی مستند آنان برای طرح اعتراض سند عادی می‌باشد،

از پذیرش اعتراض آنان خودداری نموده بعد از این کمیسیونهای ماده واحده و محاکم قضائی به این دعاوی حتی به استناد به استشهادیه محلی هم می‌توانند نسبت به برگ تشخیص و اجرای مقررات ماده ۵۶ اعتراض داشته باشند رونوشت رأی وحدت رویه (پیوست شماره ۴)

۳. حسب محتویات پرونده ٩۶٠٣٨٣ شعبه دوم دادگاه حقوقی …… شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی مرکز استان موضوع آن دعوی اینجانب به وکالت از آقای الف. فرزند ک. که بر اعتراض به تشخیص و اجرای مقررات ماده ۵۶ می‌باشد. در بدو امر این شعبه با تبعیت از بند ۲ ماده آیین نامه باطل شده دعوی را دایر بر این که موکل ذى ذنفع نمی‌‌باشد.

به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠۵۶١٠٠٧۶٢ مورخ …… قرار رد دعوی معترض صادر و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان …… تحت کلاسه ٩۶۱۱۹۸ مطرح و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۷۷۰۱۰۱۴٩۵ مورخ …… تجدید نظر خواهی مورد پذیرش و قرار صادره نقض و برای رسیدگی ماهوی به شعبه ۲ دادگاه حقوقی …… مجدداً به استدلال بکار گرفته شده ارجاع و در ماهیت حکم صادر شود.

شعبه مرجوع البته باوجود اینکه ادله اثبات دعوی موکل را مستندات مستحکم و رسمی از قبیل سند رسمی دارای اصالت و دادنامه صادره از مراجع قضائی وقت دایر بر اثبات مالکیت موضوع تقسیم سهم الارث تشکیل می‌داد خلاف ماده ۲۲- ۲۳ قانون ثبت رفتار و در ماهیت ورود و حکم شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۶١٠٠۵٨۵ مورخ …… به بطلان دعوی را صادر می‌نماید، که نسبت به آن تجدید نظر خواهی می‌گردد؛ در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… تحت کلاسه ٩٧٨۵٩ مطرح این شعبه:

  • اولاً؛ با وجود این که پرونده تجدید نظر خواهی از شرایط رسیدگی در ماهیت برخوردار بوده و
  • ثانیاً قبلاً هم در خصوص استدلال به کار گرفته شده از سوی شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۶۰۹۹۷۱۷۰۱۰۱۴۹۵ مورخ …… اتخاذ تصمیم داشته و رونوشت این رأی مضبوط در پرونده بوده از ورود در ماهیت صرف نظر و با پذیرش تجدیدنظر خواهی حکم ماهوی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۵۸۵ مورخ …… صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی …… را به استناد بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی باطل شده موضوع آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۱۰۹۴ مورخ …… نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌نماید.

در حال حاضر همچنان شعبه‌های اول و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان …… هر یک مستقلاً در خصوص موضوع مشابه آرای متضاد صادر و صدور آن ادامه دارد.

۱. این که در کنار صدها نمونه از رسیدگیهای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به یک نمونه آن که هم اکنون با تبعیت از آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دعاوی اعتراض به تشخیص رسیدگی می‌نماید، و تقارن زمانی با پرونده کلاسه ۹۷۰۸۵۹ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان …… دارد می‌توان به پرونده کلاسه …… استناد و اشاره داشت.

حسب محتویات پرونده ٩۵٠۶۶۵ شعبه دوم دادگاه شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی مرکز استان آقایان اک.، و ع. و م صرف نظر از اشخاص مندرج در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی و مبطله آرای وحدت رویه در کمیسیون ماده واحده اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ را طرح می‌نمایند. اعتراض آنان را از سوی هیئت حل اختلاف رد می‌گردد.

رونوشت تصمیم هیئت (پیوست شماره ۵) نسبت به تصمیم هیئت اینجانب به وکالت از آنان در شعبه ویژه دوم دادگاه حقوقی شهرستان …… اعتراض و تجدید نظر خواهی داشته طی کلاسه ٩۵٠۶۶۵ مطرح این شعبه در ماهیت وارد و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۱۱۷۸ مورخ ……رونوشت دادنامه (پیوست شماره ۶) حکم به رد دعوی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی و در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان …… تحت کلاسه ۹۷٠۱۵۵ مطرح می‌شود. در همین اثناء بنیاد مستضعفان هم دعوی ورود ثالث را طرح می‌نماید،

و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۱۱۴٨ مورخ …… تجدید نظر خواهی موکلین و دعوی ورود ثالث بنیاد مستضعفان را مردود و حکم به تأیید دادنامه بدوی صادر می‌نماید. رونوشت دادنامه (پیوست شماره ۷) تقارن زمانی رسیدگی شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر با شعبه اول دادگاه تجدید فقط یک هفته می‌باشد.

در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر مشابه این موضوع باوجود این که موکل پرونده استنادی سند مالکیت رسمی و حکمی قطعی اثبات مالکیت از مرجع قضائی وقت را دارا بوده به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۷۱۰۷۰۱۰۹۴ مورخ …… به صورت شکلی دعوی موکل آقای الف. می‌شود. ولیکن در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر در ماهیت دعوی موکلین آقایان ع. و غیره رد می‌گردد. آیا این از مصادیق واقعی تشتت آراء محسوب نمی‌‌شود. ؟

در ادامه همین سابقه قضائی می‌توان به پرونده دیگر که مرتبط باسابقه فوق می‌باشد. که هم اکنون در شعبه ۲ دادگاه حقوقی …… به وکالت از آقایان فوق‌الذکر ع. و غیره استناد کرد.

در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۷ شعبه ۲ دادگاه حقوقی …… بنیاد مستضعفان که خودش را مالک ملک موکلین تلقی نموده هنگامی که از صدور دادنامه شماره ۹۶٠٩٩٧٠٠۵۶١٠۱۱۷۸ مورخ …… در پرونده کلاسه ٩۵٠۶۶۵ مطلع می‌گردد. دعوی تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری را در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۷ طرح می‌نماید، که دعوی ایشان با وجود این که بنیاد مستضعفان از سند رسمی مالکیت،

مقدم بر اجرای مقررات ماده ۵۶ برخوردار بوده از سوی شعبه ۲ حقوقی به خاطر این که علاوه بر اعتراض دعوی اثبات مالکیت را طرح نموده بود دعوی ایشان به تاریخ …… با قرار عدم استماع می‌شود. بلافاصله موکلین با اطلاع از طرح دوی بنیاد و بعد از طرح دعوی بنیاد مستضعفان دعوی اثبات حق تصرفی را در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۱۸ و درخواست توأمان رسیدگی گردیده که اخیراً شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۰۵۶۰۱۰۳۵ مورخ …… دعوی موکلین با قرار عدم استماع دعوی مواجه می‌شود. (رونوشت دادنامه پیوست شماره ۸)

در پایان رونوشت دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۰۵۶١٠٠٧۶٢ مورخ …… قرار صادره از شعبه دادگاه حقوقی …… پرونده کلاسه ٩۶٠۳۸۳ در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان …… تجدیدنظر خواهی طی کلاسه ٩۶١١٩٨ مطرح و ثبت می‌گردد. استنادات و قانونی و استدلالهای به کار گرفته شده از ناحیه اینجانب مورد پذیرش و حکم فوق‌الذکر نقض و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۷۰۱۰۱۴٩۵ مورخ …… جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.

به عنوان ادله اینجانب در جهت این که تشتت آرای در موضوع واحد و مشابه محرز و مسلم می‌باشد. تقدیم می‌گردد. (رونوشت دادخواست پیوست ۹) عالیجانبان همان طور که ملاحظه میفرمایید به شرح دادنامه‌های صادرشده تشت و تهافت آراء در موضوع واحد و یا مشابه محرز و مسلم می‌باشد.

بر همین اساس با استناد به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آ.د.ک ١٣٩۴ طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور مصوب رأى وحدت رویه قضایی را مورد استدعا می‌باشد.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء 

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *