لایحه دفاعیه تقسیم اموال

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه تقسیم اموال

لایحه دفاعیه تقسیم اموال، سندی است که یکی از طرفین دعوا به دادگاه ارائه می‌کند تا از حقوق خود در فرآیند تقسیم اموال دفاع کند. در این لایحه، فرد می‌تواند دلایلی همچون سهم قانونی، توافقات پیشین، و یا مستندات مالکیت را مطرح کند تا تقسیم عادلانه‌تری صورت گیرد. در ادامه می توانید نمونه ای از لایحه دفاعیه تقسیم اموال را مشاهده نمایید.

نمونه لایحه دفاعیه تقسیم اموال

قضات محترم محاکم تجدیدنظر استان ……

شعبه ……

سلام علیکم

احتراماً و مستندا به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی چون رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی به شماره دادنامه …… مورخه …… برخلاف موزاین قضایی و حقوقی صادر گردیده به شرح و دلایل ذیل تقاضای نقض آن و رسیدگی مجدد را از محضر آن قضات محترم ‌داریم.

*برخلاف نظر ریاست محترم پنجم دادگاه حقوقی موضوع امر مختومه نیست و متاسفانه دادگاه محترم بدوی هیچ توجهی به دادخواست اولیه نداشته و حتی مطالعه‌ای نسبت به خواسته اینجانبان …… و …… خواهان­های پرونده نداشته است.

چرا که در دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه …… صرفاً به دلایل شکلی رسیدگی شده و آن هم به طور ناقص چرا که در اولین جلسه رسیدگی با ارائه تصویر تقسیم نامه مورخه …… از ناحیه احد از خواندگان خواسته ما از تقسیم ما ترک به اجرای مفاد تقسیم نامه با جلب نظر کارشناس تغییر یافته بود که قاضی محترم نسبت به تغییر خواسته توجهی نداشته است.

و متاسفانه حکم به رد دعوی صادر که قضات محترم تجدیدنظر حکم دادرس شعبه یک دادگاه حقوقی را اصلاح و آن را به قرار تبدیل نموده که دادنامه شماره ۹۱۸ مورخه …… موید این معناست ملاحظه می‌فرمایید با صدور قرار عدم استماع دعوی پرونده مختومه شده است و تاکنون هیچ حکمی در خصوص خواسته‌های دعوای مطروحه صادر نگردیده است.

*یکی از خواسته‌های دعوای فعلی تنفیذ و اصالت تقسیم نامه …… بوده است و این دعوا تاکنون در هیچ محکمه و دادگاهی مطرح نگردیده است قطعاً و یقیناً از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی نیست و این استدلال صرفاً در محلی قابل اعمال است که سابقاً رأی و یا حکمی صادر شده باشد.

*دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه …… حکم نبوده بلکه قرار ابطال دادخواست خواهانها صادر گردیده که آن هم خواسته خواهان تقسیم و افراز یک هکتار زمین بوده که جزیی از ماترک مرحوم …… بوده که هیچ سنخیتی با خواسته‌های ما ندارد که قطعاً نمی‌تواند امر مختومه باشد زیرا امر مختومه مختص احکام قطعی و لازم‌الاجراست و قرارهای صادره پس از معایب و نقایص شکلی آن قابلیت طرح مجدد را دارد.

*به حکایت اسناد و مدارک موجود در پرونده مرحوم مادرمان و تجدیدنظر خواندگان محترم ردیف ۱‌الی ۱۹ وراث …… حین‌الفوت مرحوم …… می‌باشند.

*طبق تقسیم نامه مورخه …… کلیه ورثه مرحوم به استثناء مرحوم مادرمان اقدام به تقسیم ماترک متوفی می‌نمایند که بر همین اساس یک قطعه زمین به مقدار یک جریب در اراضی خیل و یک دوازدهم از زمین غاربن در مالکیت مرحوم قرار میگیرد که از ناحیه ورثه به مادرمان تحویل نمی‌گردد مدارک و مستندات ما نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و نظریه کارشناس خط مبنی بر جعل امضاء مادرمان مضبوط در پرونده می‌باشد

*با توجه به اینکه اینجانبان طبق گواهی حصر وراثت شماره ۵۱۳ مورخ …… وراث حین‌الفوت مرحوم …… می‌باشیم لذا دادخواستی به خواسته تقسیم ماترک مرحوم تقدیم که طی کلاسه …… اول در شعبه …… ثبت و به دلیل ارائه تقسیم نامه مورخه …… از ناحیه احد از خواندگان خواسته در جلسه اول دادرسی از تقسیم ماترک به اجرای مفاد تقسیم نامه تغییر که متاسفانه با این وجود بدون توجه به تغییر خواسته ما دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی …… حکم به رد دعوی صادر و پس از تجدیدنظر خواهی حکم به قرار تبدیل می‌گردد.

*لیکن به دلیل موارد فوق دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم به اثبت و اصالت و صحت تقسیم نامه مورخه …… و ‌الزام خواندگان به اجرای مفاد آن مبنی بر تحویل سهم‌الارث مرحوم و ابطال قراردادهای فروش در اراضی مذکور بین تجدیدنظر خواندگان ردیف ۵ و ۲۰ و تجدیدنظر خواندگان ۱۵ و ۱۷ و ۲۱ و فیمابین با تجدیدنظر خواندگان ردیفهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ‌الزام تجدیدنظر خوانده ردیف ۲۲ به استرداد تقسیم نامه مذکور تقدیم،

که متاسفانه پس از جری رسیدگی شعبه …… دادگاه حقوقی …… به استناد آراء مثبوت در پرونده رسیدگی مجدد پرونده را از مصادیق اعتبار امر مختومه اعلام و قرار رد دعوی صادر می‌نمایند. …ایحال با عنایت به اینکه اولاً دادگاه محترم بدوی متاسفانه در رأی خود جهت صدور قرار رد دعوی به اعتبار مصادیق امر مختومه بودن به دادنامه …… در پرونده کلاسه …… و دادنامه ۷۷۷ مورخه …… پرونده کلاسه …… استناد اعلام داشته‌اند که پرونده‌های مذکور رسیدگی ماهوی شده است حال آن که:

الف) دادنامه شماره …… در کلاسه پرونده …… براساس خواسته تقسیم و افراز یک هکتار زمین بوده که به استناد اینکه در محضر دو امام جماعت محله تقسیم شده قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است.

ب) همچنین دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه …… در خصوص پرونده کلاسه …… به خواسته تقسیم ماترک مرحوم می‌باشد که متاسفانه به اعتبار رأی فوق‌الاشاره حکم به رد دعوی صادر لیکن در مرحله تجدیدنظر حکم به قرار اصلاح می‌گردد.

لذا همانگونه که قضات محترم مستحضرند و بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تاکید بر آن دارد دعوای طرح شده سابقان بین همان اشخاص با اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد که در مانحن فیه هیچکدام از آراء مورد استناد دادگاه محترم صادر کننده رأی حکم نبوده بلکه قرار می‌باشد و هیچ کدام از آنها نیز وارد رسیدگی ماهوی نشده است.

ثانیاً- چنانچه قضات محترم به خواسته دادخواست تقدیمی ملاحظه فرمایند دادخواست بر چهار خواسته استوار است:

  • اثبات و صحت و اصالت تقسیم نامه مورخه ……
  • اجرای مفاد تقسیم نامه مورخه …… با جلب نظر کارشناس.
  • ابطال قراردادهای فروش
  • استرداد تقسیم نامه مورخه …… به علت عدم سمت خوانده ردیف ۲۲ در ورثه.

همان طور که قضات محترم مستحضرند قلمرو اعتبار امر قضاوت شده در جایی است که در دعوی دعوایی که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعی انجامیده و دعوایی که اقامه شده در آن ایراد مزبور مطرح شده واحد باشد که در خصوص تشخیص مفهوم اتحاد موضوع در دعوی نه تنها اتحاد مادی موضوع باید در نظر گرفته شود بلکه حقوق مطالبه شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

لهذا بر فرض محال که ما یک خواسته را با خواسته‌های قبلی و دعاوی قبلی دارای وحدت بدانیم که نمی‌دانیم و برای آن اعتبار امر مختومه را قائل باشیم که قائل نیستیم دادگاه هیچ تصمیمی در خصوص خواسته‌های بعد اتخاذ تصمیم نکرده است چرا که سه خواسته دیگر از موارد اعتبار امر مختومه نبوده و نمی‌باشد لذا در خاتمه باستناد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی چون رأی شماره …… مورخه …… برخلاف موازین شرعی و قانونی صادر گردیده تقاضای نقض آن و رسیدگی مجدد را از محضر آن قضات محترم داریم.

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *