لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح

در لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح، متهم دلایل و مدارکی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد اقدامات و اظهارات او در ارتباط با وقوع ضرب و جرح مبنی بر عدم صحت یا نادرست بوده است. او ممکن است با استناد به شواهد مختلف، اعتراض کند که اظهارات مطرح‌شده در باره عملکردش نادرست یا غیرقانونی است و اقدامات او بر اساس شرایط خاص و در محدوده مجاز بوده است.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده ضرب و جرح

موضوع؛ درخواست اعمال ماده ۱۸

با سلام

احتراماً؛ به استحضار مقام عالی قضایی می‌رسانم اینجانب ع. ط. در خصوص رأی صادره از شعبه ۱۰۱ جزائی شهرستان …… به شماره پرونده ۹۲۰۹۷۷ با ارائه نکات زیر تقاضای اعمال ماده ۱۸ در جهت رسیدگی مجدد و صدور حکم شایسته را دارم.

اینجانب ع. ط. فرزند علی اصغر متولد ١٣۶٠ ساکن …… طی شکایتهای مکرر همسرم چندین پرونده کیفری در شعبه ۱۰۱ جزائی داشته‌ام که به مراتب آن منجر صدور داد نامه ۹۱۰۷۳۵ علیه اینجانب حامل گردید.

ریاست محترم شعبه باتوجه به محتویات پرونده به اشتباه اینجانب را محکوم به جزای نقدی نمود که اینجانب در فرجه مقرر اعتراض خویش را به دادگاه تجدیدنظر استان عنوان نمودم که ریاست محترم شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر به صدور دادنامه ۹۱۹۲۴ اینجانب را حکم بدوی تبرئه نمود که حکم بدوی و حکم تجدید نظر به پیوست این لایحه می‌گردد.

کلیه این اوامر حامد در این دادگاه نسبت به بنده حرقه خورد؛ لذا با توجه به شکایت مجدد همسرم این بار علیه اینجانب دایر و ضرب و شتم عمدی پرونده نسبت به بنده در دادسرای شهرستان …… استارت خورد همسر بنده مدعی شد، که اینجانب متهم پرونده به شماره بایگانی ۹۲۰۹۷۷ که وی را در شهرستان …… در اتومبیلی که وجود خارجی نداشت که منصوب به بنده نمود، که اتومبیل بنده می‌باشد،

با کمربند مورد ضرب و شتم قرار نمودم، پرونده فوق در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت از آنجایی که همسرم برای ادعای خود هیچ شهودی نداشت و صرفاً تکیه به گواهی پزشکی قانونی خواستار محکومیت اینجانب بود،

اینجانب در مقام دفاع از خویش شهودهایی را در شعبه دادیاری حاضر نموده و گزارش صاحبین دادگستری مبنی بر این که اینجانب در مورخه …… مقارن ساعت ١۶:٠٠ اینجانب با مرکز فوریتهای ۱۱۰ تماس گرفته و گزارش فرار همسرم از شهرستان …… در منزل مسکونی خویش را عنوان داشته در ضمن شهودی که فعل مجلس در منزل اینجانب مشغول برقکاری بودند،

به علیه شهادت قرار گرفتند که اینجانب در آن زمان در شهرستان …… بوده‌ام و مراجعه حضوری که شعبه دادیاری قرار پرونده در مراحل دادسرا به استناد گزارشات و اظهارات ضد و نقیض شاکیه و مورد تکمیل قرار نگرفتن ادعای همسرم و تحقیقات محلی که حسب دستور شعبه محترم دادیاری دوبار اتفاق افتاد؛ که هر دو گزارش آن مکتوب در پرونده هستند به این امر اشاره داده شده است. هیچ گونه درگیری در محل مورد ادعای شاکیه قرار نگرفته و ادعایی کذب واهی می‌باشد.

لذا پرونده با تمامی این اوصاف قرار منع تعقیب صادر گردیده و با اعتراض وکیل من شاکی پرونده نزد ریاست محترم شعبه ۱۰۱ جزائی که به صورت مطلق و به تنهایی در دادگستری شهرستان …… قرار داده شده رسید و به استناد برگه ابلاغی که در مورخ تحویل اینجانب گردید مقرر شد،

که اینجانب شهود تعرفه شده‌ای که در دادسرا نسبت به بنده و به حقانیت اینجانب که هیچ گونه ضرب و شتمی نداشتیم و اینجانب در آن زمان در شهرستان …… بوده‌ام و کلیه همسایگان نیز شهادت میدهند که بنده در شهرستان …… آن زمان و همان ساعت بوده‌ام شهادت داده بودند دعوت گردید،

که اینجانب در مورخه …… شهود تعرفه شده را به همراه وکیل مدافعه خویش به جلسه دادگاه نزد شعبه ۱۰۱ جزائی بردم که رئیس محترم شعبه اجازه وارد شدن اینجانب به شعبه را نداند از آن جایی که طبق قانون اگر شهودهای اینجانب در جلسه فوق حاضر میگشتند و همان که در مراحل دادسرا داده بودند را نزد شعبه جزائی می‌دادند.

القاعده قرار منع تعقیب مورد تأیید شعبه محترم جزا قرار می‌گردید حال جای این سؤال باقیست اگر اینجانب را می­خواستند محکوم نمایند چرا شهود اینجانب را دعوت نموده؛ لذا در مرحله رسیدگی در همان تاریخ ریاست محترم شعبه خطاب به وکیل مدافع تأکید اظهار داشت که موکلت سوگند یاد کند شخص مشتکی عنه محکوم به دیه خواهد شد،

از آن جایی که کلیه پرونده‌های کیفری برای اثبات و تکمیل در مرحله دادنامه نیاز به شهود داشته و این پرونده فاقد شهود از ناحیه شاکیه بوده است و شاکیه مکرراً در پرونده اظهار اصالت آن شک و تردید داشته‌ام و صرف پیشنهاد اتیان سوگند و با در نظر نگرفتن اصل تساوی پرونده به صورت قانونی ولی غیر شرعی علیه اینجانب بسته گردید؛

لذا بامطالعه پرونده فوق به صراحت می‌توان به این موضوع و به حقانیت شده حقیر پی برد از آنجایی که در امور قضا هیچ سررشته‌ای نداشته ولی به صراحت و روشنی به این موضوع گردیم که در شعبه انحصاری جزائی شهرستان …… که آقای ن. بوده است. حق ناحق می‌گردد، از آنجایی که اینجانب نظامی بوده و از خانواده معظم شهدا که ۱۲ شهید از قبیله اینجانب که در عمویم و پسر عموهایم و پسرخاله‌ام، می‌باشد.

آیا اینجانب به عنوان طرفین پرونده این اختیار را دارم از پرونده مطالعه و کپی برداری کنم که چندین بار رفته و پرونده‌های اینجانب در اختیار قرار نگرفته و فعل مجلس در همان مورخه طرف مقابل شده پرونده را تحویل و مطالعه رسانیده است.

با توجه به این که ریاست محترم شعبه جزائی می‌توانست طی یک مراجعه حضوری گره از پرونده‌ای که در مراحل دادسرا افتاده بود، باز نماید، ولی متأسفانه شخص رئیس محترم شعبه و منشی محترمشان اصل تساوی را نسبت به اینجانب رعایت ننمودند، با توجه به تفسیر مضیق می‌توانست با شهود تعرفه شده در مراحل دادیاری حکم به برائت اینجانب نمایید از آنجایی که لوث پیش آمده بود می‌توانست تفسیر به نفع متهم داشته و قرار موقوم را تأیید نمایید.

در ضمن پرونده تکمیل اینجانب به پرونده ضرب و شتم بستگی داشته و با این و بنا به حق حکم تمکین اینجانب رد دعوی می‌خورد؛ لذا از شما ریاست محترم دادگستری استان …… کامل عاجزانه خواستارم با مطالعه پرونده اینجانب صحه به حقانیت اینجانب داده به خواسته‌های اینجانب رسیدگی کامل حاصل گردد. و حق به ناحق تبدیل نگردد. و لذا، تقاضای اعمال ماده ۱۸ رسیدگی مجدد در این خصوص را دارم.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *